فرارس کنترل هم ریموت های قیمت متوسط 15کیلومتری برای استفاده های خاص تولید می کند و هم ریموت های برد کم و ارزان قیمت 100متری برای کنترل روشنایی ساده تولید می کند.همچنین با قرار دادن برخی لوازم کنار ریموت های مختلف فرارس کنترل می توانید کاربری های جالبی بگیرید.مثلا در مورد یک استخر کشاورزی که از موتورخانه بسیار دور است، با قراردادن یک فلوتر و وصل کردن فلوتر به ورودی فرستنده ریموت فرارس کنترل، پر شدن آب استخر را به موتورخانه در کیلومترها آنورتر خبر دهید. برای بررسی ریموت کنترل های فرارس کنترل کلیک کنید.